opublikowano 25/10/2019 o godzinie 15:24:52, autor Żaneta Lipińska

Regulamin plebiscytu „Ulubieniec publiczności 2019”

Regulamin plebiscytu „Ulubieniec publiczności 2019”

§1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Ulubieniec publiczności 2019”. Plebiscyt polega na wyborze przez czytelników portalu pitbike24.pl w głosowaniu SMSowym swojego faworyta do tytułu „Ulubieniec publiczności 2019”, spośród 12 nominowanych przez redakcję portalu kandydatów wraz z propozycjami czytelników.

§2. Organizatorem plebiscytu jest: Stowarzyszenie MX Otopit Toruń, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem. Informacje dotyczące plebiscytu będą publikowane nastronie www.pitbike24.pl.

§3. Zasady plebiscytu:

a. redakcja portalu pitbike24.pl wraz z organizatorem plebiscytu przedstawia 12 nominacji zawodników z oficjalnych rozgrywek w dyscyplinie minimotocykle pit bike,

b. czytelnicy będą głosowć SMSowo na wybranego przez siebie kandydata od 04.11.2019r. od godz. 00.01 do 04.12.2019r.godz. 23.59,

c. oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 07.12.2019 r.podczas Gali Pit Bike, która odbędzie się w Osieczku,

d. przekazanie statuetki odbędzie się 07.12.2019r.

§4. Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y. Z jednego numeru telefonu można wysłaćnieograniczonąilość SMS-ów.Głosowanie SMS-owe rozpocznie się 08.11.2019 r.od godz. 00.01 i trwać będzie do04.12.2019r.dogodz.23.59 SMS-an ależy wysłać pod numer:

Kandydat nr1-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 1 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr2-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 2 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr3-SMS nanumer 7 1480 o treści: am ulubieniec 3 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr4-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 4 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr 5-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 5 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr6-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 6 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr7-SMS nanumer 71480 o treści: am ulubieniec 7 koszt SMS-a: 1,23zł z VAT

Kandydat nr8-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 8 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr9- SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 9 koszt SMS-a:1,23 zł z VAT

Kandydat nr10 -SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 10 koszt SMS-a:1, 23zł zVAT

Kandydat nr 11-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 11 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Kandydat nr12-SMS na numer 71480 o treści: am ulubieniec 12 koszt SMS-a:1,23zł z VAT

Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem powinien zawierać prefiks (treść) tylko jednej pozycji na liście. Lista prefiksów jest dostęp na nawww.pitbike24.pl.

§5. W Plebiscycie została przewidziana statuetka dla zwycięzcy - jedna statuetkadla jednego zwycięzcy. Fundatorem statuetki jest Stowarzyszenie MX Otopit Toruń z siedzibą na ul.Krucza 24, 87-100 Toruń. Dlagłosujących nie przewidzianonagród. §6. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§7. Nadprawidłowościąprzebieguplebiscytu inadsyłaniaSMS-ówczuwaćbędziekomisjawskładzie: -ŁukaszPawlikowski, -Sylwia Żółtowska,

§8. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres korespondencyjny Organizatora - MX Otopit Toruń, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 GRĘBOCIN z dopiskiem „Ulubieniec publiczności 2019 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będąrozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora(datastemplapocztowego).

§9. Organizatornie ponosiodpowiedzialnościza:

a. problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b. przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c. udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu. Organizator ma również prawo do rezygnacji z przeprowadzeniaplebiscytu, nie późniejniżporozpoczęciu głosowania SMS-owego.

§11. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.pitbike24.pl.

§12. Dane osobowe: Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie

Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Organizatora lub podmiot trzeci na jego zlecenie, z użyciem telefonu i SMS wyłącznie na potrzeby obsługi iwykonanianiniejszego regulaminuplebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawcapowierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminuplebiscytu. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Organizatora. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Firmy Organizatora. Nad to ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażonenapiśmie. Podanie danychjestdobrowolne. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychw celach marketinguusługiproduktówwłasnych Organizatora.


Kalendarz wydarzeń

Nasi partnerzy

TOR GŁAŻEWO YCF POLAND MX OTOPIT pitbikeMRF PITBIKE.PL

Ostatnio na forum

Warsztat • stacyjka
Cześć, chciałbym w moim mrfie zamontować stacyjkę. Wiem że w tym motocyklu nie ma akumulatora.Czy wie ktoś jak to zrobić? Z góry dzięki.

Warsztat • proszę o pomoc
Cześć. czy macie jakieś sposoby,triki aby w prosty i tani sposób dodać mocy motocyklowi? Proszę o podpowiedzi.Jakby co jeżdżę pitbikiem mrf 120rc .

YouTube

Facebook